Home Giới Thiệu Quyết Định Thành Lập Viện
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tìm Kiếm

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế

Quyết Định Thành lập Viện

Email In PDF.

HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ TRẺ VIỆT NAM
_________________

Số : 10 – 46 / QĐ –VAYSE / TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển ngôn ngữ Quốc tế

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
 HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ VIỆT NAM

        Căn cứ Luật Khoa hoạ và Công nghệ;
        Căn cứ Điều lệ Hội trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, được phê chuẩn tại Quyết định số 74/ 2004/ QĐ – BNV ngày 01/ 2004 của Bộ trưởng Bộ nội vụ; 
        Xét tờ trình số 092/ TT – VP/ LHNB ngày 02/ 6/ 2010 của Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ, đính kèm Đề án thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển ngôn ngữ Quốc tế, cơ quan trực thuộc Liên hiệp Khoa học;
        Theo đề nghị của tổng thư ký.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển ngôn ngữ Quốc tế, cơ quan trực thuộc Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị  Nam bộ;          
Điều 2: Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ quyết định cơ cấu tổ chức và phê duyệt Điều lệ Viện Nghiên cứu Phát triển ngôn ngữ Quốc tế;
Điều 3: Hiệu lực của Quyết định từ ngày ký;
Điều 4: Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức – cán bộ, kế hoạch – tài chính, Ban chấp hành Trung Ương và Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                               TM/BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                                                                                                                 PHÓ TỔNG THƯ KÝ

                                                                                                            TS.GVC. VŨ QUANG HÀ

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 14 Tháng 8 2011 16:20 )